همایش مداحان حسینی در سراب برگزار شد

همایش مداحان حسینی در محل دفتر امام جمعه سراب  برگزار شد .  

همایش مداحان حسینی در محل دفتر امام جمعه سراب  برگزار شد .