تحلیل عملکرد شورای دور پنجم شهر سراب

تحلیل عملکرد شوراهای دور پنجم شهرستان سراب در مدت زمان چهار سال فعالیت

به گزارش سراب نیوز در دور پنجم شورای های اسلامی از شهر سراب ۵ نفر از طرف مردم برای مدت ۴ سال انتخاب شدند که این افراد عبارت بودند از، بهروز کرامتی، ابوالقاسم مرتضوی، قادر کرامتی، داود رفیقی و ملوس شیدایی.

اکنون به روز های آخر دور پنجم شوراهای شهر رسیده ایم و در تحلیل عملکرد شورای دور پنجم شهر سراب می توانیم چنین بگوییم:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تمام …