نامزدانتخابات سراب عنوان کرد:

من دکتری سراب دارم، جواد مکرم در مصاحبه با خبرنگار سراب

مصاحبه جواد مکرم نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی شهرستان سراب

جواد مکرم نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه شهرستان سراب در مصاحبه با غلامرضا اقبالی عنوان کردکه دارای مدرک دکتری سراب است.