شهردار سراب خبر داد؛

عملیات اجرایی مسیر پیاده راه سلامت در سراب آغاز گردید

عــمــلــیــات اجــرایــے مــســیــر پــیــاده راه ســلــامــت ازمــیــدان انــقــلــاب بــه ســمــت مــیــدان الــغــدیــر توسط شهرداری سراب آغاز گردید.

بــه گــزارش سراب نیوز به نقل از روابــط عــمــومــی شــهرداری ســراب مــحــمــدرضــاعــلــیــپــور آزاد شــهردار ســراب هدف از اجــرای پــروژه پــیــاده راه ســلــامــت را ایــجــاد مـکـان مــنــاســب عــمــومــی جــهت پــیــاده روی ،ایــجــادتــعــامــلــات اجــتــمــاعــی و پــرکـردن اوقــات فــراغــت شــهرونــدان عــنــوان کـرد و گــفــت :بــااجــرای ایــن پــروژه مــســیــری ایــمــن نیز بــرای پــیــاده روی شــهرونــدان ایــجــاد مــیــگــردد.

وی افزود: ایــجــادمــســیــر دوچــرخــه ســواری ،نــصبــ ســت های ورزشی، مــبــلــمــان شــهری ،چــراغــهای روشنایی از دیــگــر اقــدامــات اجــرایــی در ایــن پــروژه خــواهد بــود.

شایان ذکر است عملیات اجرایی این پروژه از سمت میدان انقلاب آغاز شده و به سمت میدان الغدیر در حال اجرا می باشد.

بــه گــزارش سراب نیوز به نقل از روابــط عــمــومــی شــهرداری ســراب مــحــمــدرضــاعــلــیــپــور آزاد شــهردار ســراب هدف از اجــرای پــروژه پــیــاده راه ســلــامــت را ایــجــاد مـکـان مــنــاســب عــمــومــی جــهت پــیــاده روی ،ایــجــادتــعــامــلــات اجــتــمــاعــی و پــرکـردن اوقــات فــراغــت شــهرونــدان عــنــوان کـرد و گــفــت :بــااجــرای ایــن پــروژه مــســیــری ایــمــن نیز بــرای پــیــاده روی شــهرونــدان ایــجــاد مــیــگــردد.

وی افزود: ایــجــادمــســیــر دوچــرخــه ســواری ،نــصبــ ســت های ورزشی، مــبــلــمــان شــهری ،چــراغــهای روشنایی از دیــگــر اقــدامــات اجــرایــی در ایــن پــروژه خــواهد بــود.

شایان ذکر است عملیات اجرایی این پروژه از سمت میدان انقلاب آغاز شده و به سمت میدان الغدیر در حال اجرا می باشد.