دشمن با محاصره اقتصادی ایران به دنبال تحمیل سیاست های خود است

تحريم جزئی از ديپلماسی بین المللی حاکم بر جهان کنونی است از که سوی کشـورهای تحـريم کننـده بـه عنـوان ابـزاری غیرنظامی برای اجبار دولت های کشورهای هدف جهت انجـام واکنش مورد نظر اعمال می شود.

به گزارش سراب نیوز: تحریم جزئی از دیپلماسی بین المللی حاکم بر جهان کنونی است از که سوی کشـورهای تحـریم کننـده بـه عنـوان ابـزاری غیرنظامی برای اجبار دولت های کشورهای هدف جهت انجـام واکنش مورد نظر اعمال میشود. منظور از تحریم اقتصـادی، کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف روابـط اقتصـادی، تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سـوی دولـت کشـور تحریم کننده است. تحریم سلاحی  اقتصـادی است که در میـدان مبـارزه ای غیرنظـامی کـه دیپلماسی از راه گفتگو فراتر برده و وارد عمل می شـود.

در سالهای پس از انقلاب تحریم های اقتصـادی علیـه ایـران نیـز شدت یافته و به طور رسمی با تحریم هـای تجـاری و اقتصـادی آمریکـا و متحـدان اروپایی آن مواجه شده است. البته تقریباً تمام تحریم های علیه ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، از جانب آمریکا بوده و یا بـه تحریک آمریکا شکل گرفته است و لذا در نظر گرفتن اهداف و نظریات ایالت متحده، در مورد تحـریم هـای اقتصـادی حـائز اهمیت خواهد بود. در سالهای گذشته به دنبال بهانه غنی سـازی اورانیوم و جریان انرژی هسته ای، آمریکا توانست متحـدانی در بین سایر کشورهای اروپایی برای تحریم های مـالی و تجـاری علیه ایران پیدا کند و شدت تحریم های گذشته را نیـز افـزایش دهد. همین امر باعث شد تا در داخل، مشکلات اخیر اقتصادی را ناشی از تحریم های اقتصادی دانسته و سیاست های عمومی و بین المللی دولت را مورد نقد و نظر قرار دهند.

در سالهای اخیر نیز برجام یکی از موضوعات مطرح در سیاست خارجی کشور بود که متاسفانه کشورمان تا بحال بهره ای از آن نبرده است و نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. ادامه تحریم های ظالمانه آمریکا و تهدید دیگر کشورهای جهان در خصوص عدم روابط اقتصادی با ایران ادامه داشته است.

به هر حال نتیجه این تحریم های ظالمانه آمریکا و متهدانش عرصه اقتصادی را برای کشورمان تنگ کرده است. کشورهایی که مورد تحریم قرار می گیرند با مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه می شوند، افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها، بسته شدن کارخانه ها و تعطیلی صنایع و بالطبع آن افزایش بیکاری، کنترل واردات و صادرات و افزایش انحصارطلبی و شکل گیری مافیای تجاری و مواردی بسیاری شبیه به این می تواند تحت تاثیر تحریم به وجود آید.

با تشدید فشارها و توطئه‌های دشمنان تحریم‌ و راه مقابله با آن به یکی از مسائل مورد توجه مردم، مسئولان نظام و کنشگران سیاسی کشور تبدیل شده است. افراد و جریان‌های گوناگون در تحلیل زمینه و علل ایجاد و گسترش این تحریم‌ها و نحوه‌ی مواجهه با این مسئله و عبور از آن دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متضادی دارند. دشمن با ترفند فشار حداکثری در صدد اعمال سیاست های خود در کشور ایران می باشد این تحریم ها در برخی مواقع تاثیر گذار هم بوده و در وضعیت معیشتی مردم خیلی تاثیر گذاشته است.

یکی از اصلی‌ترین اهداف دشمن در بحث تحریم ایجاد اختلال در تصمیم گیری مردم و مسئولان، تضعیف اراده‌ی آنها و ایجاد تردید است. تحریم کنندگان ایران بیان کرده اند که  این تحریمهائی که ما بر علیه ایران تصویب و اجرا می کنیم برای این است که مردم از صحنه خارج شوند و مردم به نظام اسلامی پشت کنند. یا این کار صورت بگیرد، یا در اراده‌ی مسئولین رخنه به وجود بیاید. آنها می خواهند مسئولین جمهوری اسلامی احساس کنند که هزینه‌ی تصمیم‌گیری‌های آنها بالاست. این یعنی رخنه ایجاد کردن در اراده‌ی مسئولین کشور. با همه‌ی توانشان، با همه‌ی ترفندهائی که بلدند، دارند این دو کار را دنبال می کنند. یا در مردم ایجاد تردید کنند و مردم را از نظام جدا کنند، یا در مسئولین ایجاد تردید کنند و مسئولین را وادار کنند که در تصمیمهای خودشان تجدیدنظر کنند.

نداشتن راهبرد موثر برای مشکلات اساسی مردم مانند اقتصاد، اشتغال، ازدواج، مسکن و … حکایت از بی تدبیری (آگاهانه یا جاهلانه) آنها دارد. پس از سه دهه از پایان جنگ، خطرات جدی در عرصه های مختلف، جامعه را تهدید می کند و دشمنان هر روز در حال فشار تمام قد به ارکان انقلاب و پشتوانه مردمی آن هستند، آسیب هایی که در صورت برون رفت از آن ها خیال کشور از بابت مکر شیاطین داخلی و خارجی منطقه ای و فرا منطقه ای راحت گشته و امکانات و توانایی کشور صرف پیشرفت کشور می شود. دشمنان قسم خورده کشور ایران اسلامی می دانند که  در صورت برون رفت حکومت اسلامی ایران از مشکلات اقتصادی هیچ قدرتی جلودار انقلاب تاریخی مردم ایران نبوده و همه قدرت ها در برابر آن سر تعظیم فرود خواهند آورد.

 

یادداشت تحلیلی رحیم رضاخانی

تحلیلگر مسائل سیاسی ۵آبان ۱۴۰۰