تا انتخابات؛

اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی سراب مشخص شدند

اعضای هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی سراب مشخص شدند

به گزراش سراب نیوز، با حکم رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، آقایان :۱_سیدداودعلوی ۲_ اصلان انواری ۳_ احمداثنی عشری به عنوان سه عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی سراب انتخاب شدند ۰
انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در اجرای ماده ۵۳ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام می شود.