ائمه جمعه شهرستان سراب واکسینه شدند

ائمه جمعه شهرهای چهارگانه شهرستان سراب امروز دوز اول واکسن خود را دریافت کردند.

به گزراش سراب نیوز، امروز گروه های بسیاری از مردم شهرستان سراب در لیست گروه های در صف واکسینه قرار گرفتند، از صبح امروز واکسیناسیون معلمین در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی استدر کنار واکسیناسیون معلمین گروهی دیگر که شامل ائمه جمعه شهر های سراب، مهربان، دوزدوزان و شربیان بود توسط دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراب دوز اول واکسن خود را دریافت کردند.