صفحه نخست » پروژه رضایتمند مشتریان ورزشی

پروژه دانشگاهی مربوط به درس : کامپیوتر

استاد بزرگوار : دکتر امین دهقان

دانشجو : اصغر برزگر

عنوان : رضایتمندی مشتریان ورزشی


سه فایل فارسی


سه فایل انگلیسی


یک پایان نامه فارسی و یک پایان نامه انگلیسی


یک کتاب انگلیسی یا فارسی