گزارش تصویری از طبیعت زیبای روستای جلده باخان

طبیعت زیبای روستای جلده باخان از نگاه دوربین اصغر برزگر