چرای گوسفندان در پارک شهرک چهارصد دستگاه

یکی از کاربران سراب نیوز با ارسال پیامی نوشت: تمام درختانی که با پول بیت المال در این پارک کاشته شدن رو این گوسفندان خوردن دوباره سال بعد میرن از پول بیت المال درخت میخرن که بیارن اینجا بکارن!!!

یکی از کاربران سراب نیوز با ارسال پیامی نوشت: تمام درختانی که با پول بیت المال در این پارک کاشته شدن رو این گوسفندان خوردن

دوباره سال بعد میرن از پول بیت المال درخت میخرن که بیارن اینجا بکارن!!!