پلمپ دو واحد صنفی متخلف حوزه سلامت در سراب

رئیس اداره نظارت وارزیابی درمان دانشکده علوم پزشکی سراب از پلمپ دو واحد صنفی متخلف در حرفه دندانسازی و مامایی در شهرستان سراب خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز به نقل از دانشکده علوم پزشکی سراب، سید باقر نادری رئیس اداره نظارت و ارزیابی درمان دانشکده علوم پزشکی سراب از پلمپ دو واحد صنفی متخلف در حرفه دندانسازی و مامایی در شهرستان سراب خبرداد.

وی گفت: در یکی از مطب های مامایی در شهر مهربان سونوگرافی غیر مجاز انجام می گرفت و بعد از بررسی موضوع توسط کارشناسان نظارت این دو واحد صنفی متخلف در شهر سراب و مهربان پلمپ شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

او تصریح کرد: با وجود اخطارهای قبلی متاسفانه گزارش ها حاکی از استمرار تخلف و نادیده گیری حقوق اجتماعی و مراجعان بود که در نتیجه در نخستین گام برخورد قانونی صورت گرفت.

پلمپ دو واحد صنفی متخلف حوزه سلامت در سراب