نماز عبادی ، سیاسی جمعه مهربان – ۶دی۹۸ // گزارش تصویری