جوابیه اداره راه و شهرسازی سراب؛

مسئولین با پافشاری خود در اصلاح طرح جامع، شهر را نجات دادند

سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان سراب پافشاری مسئولین شهرستان سراب بر تایید منافع مردم و شهر را از جمله موارد مهم در ارجاع مجدد پرونده طرح جامع سراب برای بررسی مجدد را عنوان کرد.

به گزارش سراب نیوز، بعد از درج خبری با عنوان عودت طرح جامع شهر سراب به جهت بررسی بیشتر و تکمیل مطالعات، به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی ارجاع شد. یاسر اصولی سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان سراب با ارسال جوابیه ای نوشت:

طرح جامع سراب رد نشده است بلکه برای بررسی بیشتر به دبیرخانه کمیته امور زیربنایی ارجاع شده و دلیل این امر این بود که بخاطر عدم تامین منافع شهرمان سراب، از جمله تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن، بازگشایی مسیرهای شهری و کمربندی جنوبی، توسعه  ورودی و خروجی شهر، نماینده محترم، شهردار و شورای شهر و سرپرست اداره راه و شهرسازی به صورت جدی برخواسته های مردم و مصالح شهر پافشاری کردند.

و لذا تصویب طرح به جلسات بعد موکول شد چنانچه اگر با طرح فعلی موافقت می شد و عدم دفاع مسئولین خصوصا نماینده محترم طرح بددن در نظر گرفتن منافع شهر تصویب و این دفاعیات باعث شد تا شهر نجات یابد.