بخشدار سراب خبر داد

روستاهای سراب در حال تحول عظیم هستند

بخشدار سراب در مصاحبه با خبرنگار سراب نیوز از اجرای طرح زیباسازی روستاهای سراب خبر داد

به گزارش سراب نیوز، بخشدار سراب در مصاحبه خود با سراب نیوز عنوان کرد؛ بخشداری مرکزی سراب ظرفیت و امکانات خود را برای افزایش کیفیت خدمات رسانی برای روستاهای سراب بسیج کرده و بخشداری مرکزی سراب در نظر دارد با همکاری شبکه بهداشت سراب طرح جامعی در خصوص ساماندهی به دپو فضولات حیوانی در روستاها اجرا کند

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح محل های مشخصی برای دپو فضولات حیوانی در هر روستا مشخص خواهد شد که موجب رعایت موارد بهداشتی و همچنین افزایش زیبایی های بصری روستاهای سراب خواهد شد.

سلطانی نسب اشاره کرد: این طرح بزودی در تمام روستاهای بخش مرکزی شهرستان سراب بررسی و بعد از تعیین برنامه عملیاتی وارد فاز اجرایی خواهد شد.