برگزاری اردوی جهادی پزشکی در روستای استیلی سراب

اردوی جهادی پزشکی در مناطق محروم شهرستان سراب( روستای استیلی) برگزار شد.