بازار های هفتگی این هفته در شهرستان تعطیل است

باتوجه به بخشنامه ستاد مقابله با کرونای شهرستان سراب بازار های هفتگی شهرستان سراب به صورت یک هفته در میان تعطیل خواهند بود.

به گزارش سراب نیوز، با توجه به این که وضعیت شهرستان سراب از نظر کرونا قرمز است و طبق بخشنامه های وزارت بهداشت و ساد مقابله با کرونا باید بازار های هفتگی و روز بسته باشد، طبق تصمیمات ستاد کرونای شهرستان بازار های دائمی به صورت ۵۰ درصد فعال فالیت می کنند و بازار های هفتگی هر یک هفته یکبار تعطیل خواهند بود.

لذا با توجه به اینکه بازار های هفتگی شهرستان سراب در هفته قبل باز بودن دای نهفته طبق این بخشنامه تعطیل خواهند بود.