توسط خیر نیک اندیش؛

اهدای دستگاه کاردیوگرافی به ارزش ۲۵ میلیون تومان به بیمارستان سراب

سراب نیوز - خیر حوزه سلامت شهرستان سراب در احسان پدرمرحومشان یک دستگاه کاردیوگرافی به بیمارستان سراب اهدا کردند.

به گزارش پایگاه خبری سراب نیوز، خیر نیک اندیش حوزه سلامت سعید باغبان جاوید در احسان پدر خود یک دستگاه کاردیوگرافی به بیمارستان سراب اهدا کردند.

دکتر اکبر نادی رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان سراببه همراه مدیرعامل موسسه خیریه بیمارستانی  با  یحیی باغبان جاوید فرزند شهید باغبان جاوید دیدارکردند، در این دیدار این فعال اجتماعی و مذهبی  تاکید کرد: کمک به بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک تکلیف و عمل انسانی است.

او به خدمات جامعه سلامت اشاره کرد و افزود: ما در جریان دفاع مقدس شاهد خدمات فداکارانه پزشکان و کادر درمانی به مجروحان جنگی بودیم و در چند سال اخیر نیز شاهد جانفشانی مدافعان سلامت بودیم.

این گزارش حاکی است مهندس سعید باغبان جاوید فرزند حاج یحیی از خیران سلامت بوده و بارها با اهدای تجهیزات پزشکی نام نیک خود را دردفترخیران نیک اندیش به ثبت رسانده است.