اقدام بانک کشاورزی سراب در خصوص پیشگیری از کرونا

اقدام بانک کشاورزی سراب در خصوص پیشگیری از کرونا

به گزارش سراب نیوز، رئیس بانک کشاورزی شعبه سراب با ارسال تصاویر زیر به رسانه سراب نیوز عنوان کرد: ” بانک کشاورزی شعبه سراب به منظور جلوگیری و پیشگیری از شیوع کرونا به ایجاد پایگاه سنجش مراجعین از نظر تب سنجی، اقدامات اولیه در خصوص رعایت مسائل بهداشتی را به مراجعین گوشزد و بعد از حضول اطمینان نسبت به ارائه خدمات اقدامات لازم را انجام می دهند.”